Main Press centre News Krasny Kotelshchik continues to invest in production

Krasny Kotelshchik continues to invest in production