Main Press centre News «Krasny Kotelshchik» has opened up to receive workers

«Krasny Kotelshchik» has opened up to receive workers